T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


Rize İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araçlar 28/11/2023 tarihinde 2886 Sayılı D.İ.K.’nın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif İhale Usulü’ ile satılacaktır.

S.No

Cinsi


Model Yılı


Plaka No

Muhammen
Bedeli
(KDV Hariç) (₺)

Geçici
Teminat Bedeli
(₺)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Volkswagen CC TSI BMT
DSG Otomobil

2015

53 DZ 569

950.000,00

95.000,00

28/11/2023

11:00

2

Mercedes-Benz
S 350 Otomobil

2006

53 AP 672

950.000,00

95.000,00

28/11/2023

11:05


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

    1. İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi (İkametgah Belgesi ya da Ticari İkametgah Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı suretini,

  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

  4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Geçici Teminat, (Teminat mektupları dışındaki teminatların isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilerek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgenin ihale dosyasında sunması gerekmektedir.)

İhale Dokümanı her gün mesai saatlerinde Rize İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Engindere Mah. /RİZE adresinde görülebilir.

İsteklilerin, İdarece istenilen belgeler ile geçici teminatları her satış için ayrı ayrı tanzim edip bir zarf içinde 27/11/2023 saat 17:00’ e kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.

Her iki araç için KDV oranı % 1’ dir.

Posta yoluyla ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale Rize İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacaktır.

2886 sayılı D.İ.K’nın 29. maddesine göre İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.