ÇAYELİ
Giriş Tarihi : 27-02-2020 10:24

Çayeli Belediyesi'den Taşınmaz Satış İlanı

Çayeli Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan bazı taşınmazlar ile ilgili satış kararı aldı. İşte o detaylar

Çayeli Belediyesi'den Taşınmaz Satış İlanı

Çayeli Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan bazı taşınmazlar ile ilgili satış kararı aldı. İşte o detaylar....


1-Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi (Tapuda Rize-Hopa Şosesi) 30 ada 22 parselde Müftülük binasının zemin katında yer alan Belediyemize ait 1(bir), 2(iki), 3(üç) bağımsız bölüm numaralı asma katlı dükkanların 12.03.2020 Perşembe günü 16:00 (Bağımsız bölüm no 1), 16:10 (Bağımsız bölüm no 2) ve 16:20 (Bağımsız bölüm no 3) saatlerinde Çayeli Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık olmaması halinde ikinci ihale 26.03.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

3-İhale ile satışı yapılacak olan dükkanların yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Bağımsız Bölüm No

Taşınmazın Vasfı

İşyeri m2  (Zemin+Asma Kat)

Ada/  Parsel

Hisse Oranı

Arsa Payı

İhale Saati

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Dükkan

78,06    (44,57+33,49

30/22

Tam

30/228

16:00

775.000,00-TL.

25.000,00-TL.

2

Dükkan

81,95  (46,40+35,55)

30/22

Tam

30/228

16:10

800.000,00-TL.

25.000,00-TL.

3

Dükkan

81,51  (40,42+41,09)

30/22

Tam

30/228

16:20

800.000,00-TL.

25.000,00-TL.

 

4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres yerleşim belgesi, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Şartnameyi okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış şartname örneği, İhaleye gireceklerini belirtir dilekçe.

               b) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.

c) Ortak katılım olması halinde yukarıda sayılan şartlara ilave olarak, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

e) Yukarıdaki sayılan evrakları kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 15:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Taşınmazların ihale bedelleri peşin olup ihale kararının ihaleyi üstlenene tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz vezne veya banka hesaplarına ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi üstlenen tarafından peşin olarak ödenecektir.

6-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL bedelle temin edilebilecektir.

7-İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış oldukları geçici teminatlar irat kaydedilir.

8-İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir.

İlanen tebliğ olunur.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi 18 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazın 19.03.2020 Perşembe günü saat 16:00’da Çayeli Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık olmaması halinde ikinci ihale 02.04.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

3-İhale ile satışı yapılacak arsanın yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Sıra No

Taşınmazın Vasfı

Taşınmaz m2 

Ada/  Parsel

Hisse Oranı

Arsa Payı

İhale Saati

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Arsa

300,05

18/2

Tam

Tam

16:00

5.500.000,00-TL

170.000,00-TL

 

4- Tekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

- A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

- B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge, telefon numarası bildirilmesi

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak, zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanacaktır.

 

Yukarıdaki sayılan evrakları kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 15:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri, ya da ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir.

5- Taşınmazların ihale bedelleri peşin olup ihale kararının ihaleyi üstlenene tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz vezne veya banka hesaplarına ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi üstlenen tarafından peşin olarak ödenecektir.

6-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL bedelle temin edilebilecektir.

7-İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış oldukları geçici teminatlar irat kaydedilir.

8-İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir.

İlanen tebliğ olunur.

AdminAdmin