ÇAYELİ
Giriş Tarihi : 03-02-2021 13:58

Çayeli'nde Hazine Arazisi Satılacak

Çayeli'nde 2 adet hazine arazisi ihale ile satılacak

Çayeli'nde Hazine Arazisi Satılacak

ÇAYELİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Taşınmaz Mal Satış İlanı

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile yukarıda belirtilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte Çayeli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.


İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, söz konusu taşınmaz için yatırılacak olan yukarıda belirtilen tutardaki Geçici Teminat Bedeli makbuzu, Nüfus Cüzdanı tasdikli örneği, Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi, sabıka kaydı belgesi, vekâleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletname ile tüzel kişilik adına iştirak edeceklerin ise tüzel kişilik adına katılmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri ile müracaat edebilirler.

İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içinde Çayeli Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda, postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale girmek isteyenler 4)4.02.2021  tarihi  mesai bitimine kadar Çayeli Kaymakamlığına yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

AdminAdmin